Archive for Lipiec, 2013

Finansowanie działalności biznesowej

W idealnej sytuacji każda firma ma na tyle wysokie przychody, że jest w stanie z nich sfinansować kolejne projekty, rozwój produktów czy usług oraz zapewnić wzrost wynagrodzeń. Jednak w czasie spowolnienia gospodarczego coraz trudniej o zyski na tyle znaczące, aby móc z nich dodatkowo sfinansować rozwój działalności firmy. Dlatego warto rozejrzeć się po rynku i zapoznać z możliwościami finansowania działalności z różnych źródeł. Najprostszym rozwiązaniem jest zwrócenie się o kredyt do banku, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza, a jedyne, co dodatkowo należy złożyć razem z wnioskiem kredytowym, jest biznesplan. Jednak w takiej sytuacji bank może oczekiwać dodatkowych zabezpieczeń kredytu. Wychodząc naprzeciw takim oczekiwaniom od niedawna można się starać o kredyt, w którym pomoc de minimis gwarantuje BGK, pośredniczący w uzyskaniu zabezpieczenia od państwa. Niektóre projekty mogą być finansowane bezpośrednio z funduszy unijnych, dlatego warto śledzić konkursy, organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, aby w odpowiednim czasie złożyć wniosek o dofinansowanie i oczekiwać na jego pozytywne rozpatrzenie. Także Anioły Biznesu są zainteresowane finansowaniem nowych branż czy wspieraniem finansowym firm, które mają w sobie duży potencjał i chcą się rozwijać.

Biznesplan – jak stworzyć dobrze prosperujący biznes

Otwieranie firmy to stosunkowo prosty mechanizm, który aktualnie można ograniczyć do jednej wizyty w urzędzie. Jednak zanim rozpocznie się własną działalność, warto zrobić dokładny biznesplan, w którym zaplanuje się przyszłe działania biznesowe, dokona analizy SWOT, określając potencjał rynku oraz możliwości i wydolność firmy, określi potencjalne przychody i wydatki oraz pozwoli zaplanować kampanię reklamową i inne działania, dzięki którym pomysłodawca – przyszły przedsiębiorca – chce pozyskać potencjalnych klientów. Stworzenie dobrego biznesplanu nie jest wcale takie łatwe, ale jest koniecznością, ponieważ w przypadku finansowania rozpoczęcia działalności z funduszy Urzędu Pracy czy funduszy unijnych jako takich, biznesplan jest niezwykle ważnym elementem wszystkich złożonych dokumentów, na podstawie którego rozpatruje się potencjał firmy i pomysłodawcy. Biznesplan pomaga ocenić pomysł na działalności, ale także – nowy produkt, usługę, itp. – pod kątem możliwości zarobienia na niej. Ważne, aby w biznesplanie pojawiła się analiza finansowa przedsięwzięcia, analiza rynku i konkurencji, ale przede wszystkim – analiza SWOT. Warto w nim uwzględnić możliwości, które firma posiada – ocenić umiejętności kadry, wycenić wkład własny w przedsięwzięcie, zarówno pod kątem posiadanej wiedzy, doświadczenia, jak i sprzętu, który można wykorzystać. Biznesplan należy napisać językiem zrozumiałym dla laika.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu, z angielskiego CSR – Corporate Social Responsibility, to bardzo dynamicznie rozwijająca się gałąź, pozwalająca niektórym firmom podkreślić ich ekologiczny i społeczny charakter, co można doskonale wykorzystać w działaniach z zakresu Public Relations. CSR zaczyna się od odpowiednich relacji z pracownikami, to może być umożliwienie kobietom pogodzenia pracy i wychowywania małych dzieci poprzez elastyczność godzin pracy czy nawet – w przypadku dużych i bogatych korporacji – przygotowanie zakładowych żłobków czy przedszkoli, w których dzieci mogą spędzać czas, podczas gdy rodzice pracują. CSR obejmuje działania, związane ze społeczeństwem, w którym funkcjonuje, pomaga mu, czasem finansowo, a czasem poprzez działania – wspieranie działalności szkół, świetlic ale także poprzez zalesianie terenów czy zlecanie produkcji firmom, które angażują się w działania ekologiczne i z serii sprawiedliwego handlu. W takie działania warto także angażować pracowników, aby uczyć ich odpowiedzialności za działania firmy i swoje. To nie znaczy, że należy od razu zaangażować wszystkich pracowników np. w zbieranie żywności dla potrzebujących, ale to może być przygotowanie posiłków dla potrzebujących, ale także zbieranie odzieży czy pomoc wolontariacka. Może to być także działanie, mające na celu zapewnienie odpowiedniej ilości czasu pracownikom, aby mogli go spędzać z rodziną, w ramach procesu work-life balance.

Wady i zalety pracy na własny rachunek

Kiedy pojawia się myśl, aby być własnym szefem i pracować na własny rachunek, część pracowników się cieszy, a część – paraliżuje strach. Bo praca na własny rachunek oznacza frajdę z bycia szefem i pracownikiem jednocześnie, często pozwala także na pracę we własnym domu, w stroju, który pracownikowi najbardziej pasuje. Dlatego freelancerzy, czyli wolni strzelcy, pracujący jednocześnie dla kilku klientów, zarówno we własnym biurze, jak i u klienta czy we własnym domu, bardzo sobie cenią to, że mogą samodzielnie decydować o czasie pracy – w niektórych branżach bardziej wskazane jest, aby zajmować się działalnością w godzinach nocnych, ale także indywidualne predyspozycje pozwalają niektórym efektywnie pracować rano, a innym – w godzinach popołudniowych. Zaletą pracy na własny rachunek jest także to, że można sobie pozwolić na dowolność stroju i sposobu pracy – niektórzy wolą pracować z daleka od gwaru miejskiego, a inni są efektywni tylko wtedy, gdy wokół siebie mają innych ludzi. W każdym przypadku jednak należy zdobywać klientów, a do tego nie każda osoba, prowadząca działalność, ma predyspozycje. Dlatego warto pozyskiwanie klientów zlecać osobom czy firmom, które się na tym znają. Warto także zasięgnąć pomocy prawnej w zakresie przygotowywania i podpisywania umów z klientami, aby uniknąć sytuacji, gdy wykonuje się pracę na rzecz zleceniodawcy i nie otrzymuje się za nią wynagrodzenia.

Comiesięczne obowiązki pracodawców

Cykl pracy pracodawców jest mierzony konkretnymi datami, których w każdym miesiącu nie można absolutnie przekroczyć. Pierwsza sprawa, która jest zawsze kluczowa, to data wypłacania pensji pracownikom – oprócz tego, że pensja jest wypłacana z dołu, po przepracowanym miesiącu, to na wstępie pracodawca ustala, czy będzie wypłacać pracownikom pensje do końca miesiąca, czy może na początku kolejnego miesiąca, przy czym nie może to być później niż do 10 dnia kolejnego miesiąca. Równie istotne jest przestrzeganie terminów płatności podatków oraz zobowiązań względem ZUS. Do 20 kolejnego miesiąca należy zapłacić podatek dochodowy. Z kolei zobowiązania małych firm względem ZUS należy uiszczać do 10 kolejnego miesiąca, przy czym należy pamiętać o tym, że rozliczenia za pracowników, którzy korzystali ze zwolnień czy świadczeń wypłacanych przez ZUS, mają inne terminy na rozliczenia. Warto także pamiętać o terminowym regulowaniu wszystkich rachunków, bowiem za ich nieterminową opłatę można się spodziewać noty odsetkowej i wezwania do zapłacenia karnych odsetek. Przedsiębiorca także powinien mieć ustalony termin, po którym osoba lub firma, która nabyła dany towar lub usługę i dostała rachunek lub fakturę, powinna ją opłacić. Z reguły ten termin to 7 dni, chociaż rekordziści – największe firmy amerykańskie, produkujące chemię gospodarczą – zaczynają się rozliczać nawet po 120 dniach.

Szkolenia dla obecnych pracowników

Pracownik jest cennym nabytkiem, z perspektywy kosztów zatrudnienia i poszukiwania nowego pracownika, warto inwestować w rozwój pracowników, którzy są już zatrudnieni. Pracownicy poszerzają swoją wiedzę poprzez nowe obowiązki i zadania, ale także poprzez regularne czytanie prasy branżowej, którą warto prenumerować, oraz branżowe pisma. Dopóki są dostępne fundusze unijne, warto dokształcać pracowników, korzystając ze szkoleń dofinansowywanych z EFS. Oczywiście jeśli przedsiębiorca ma fundusze na szkolenia, które może nabyć w dowolnej firmie szkoleniowej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ten sposób dokształcać pracowników. Najczęściej jednak szkolenia, także szyte na miarę, są dużo droższe niż szkolenia, finansowane z funduszy z Unii Europejskiej, a ich koszt będzie podwyższał kwotę de minis, którą należy wykazywać w dokumentacji, gdy przedsiębiorca się stara o jakieś dofinansowania z programów unijnych albo w dokumentacji kredytowej. Oczywiście istnieje ryzyko, że pracownik, którego pracodawca wysłał na szkolenie, znajdzie lepszą ofertę pracy i zmieni pracodawcę, jednak przed takimi sytuacjami można się chronić, proszą pracownika, aby podpisał jednocześnie dokument, w którym zadeklaruje, że przepracuje u pracodawcy określony czas, na przykład 2 lata. Jest to wskazane w przypadku szkoleń drogich, ponieważ podpisanie lojalki (tak pracownicy określają ten dokument) powoduje, że przez określony czas pracownik jest zmuszony do pracy u swojego pracodawcy, a gdyby chciał odejść, będzie musiał zwrócić koszt szkolenia w całości albo w jakiejś części, proporcjonalnie do przepracowanego czasu.

Rodzaje działalności gospodarczych

Działalność gospodarcza czy ogólnie firma może być prowadzona, zgodnie z polskim prawem, jako różnego rodzaju spółki, ale także – jednoosobowo. Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, to przedsiębiorca, który prowadzi własną firmę, przy czym może prowadzić działalność samodzielnie i nie zatrudniać żadnych pracowników – wówczas definiowany jest jako osoba samozatrudniona, może być także mikroprzedsiębiorstwem, zatrudniającym do 10 pracowników lub gdy jego roczny obrót nie przewyższył 2 milionów euro. Odpowiednio mały przedsiębiorca zatrudniał więcej niż 10 pracowników ale nie więcej niż 50, a jego obroty nie przekroczyły 10 milionów euro. Oprócz wymienionych rodzajów działalności, zdefiniowanych ogólnie jako sektor MŚP – małych i średnich przedsiębiorstw – można także prowadzić działalność jako spółkę dwóch lub większej ilości wspólników. Spółkę akcyjną powołują do życia wspólnicy, a rozpoczyna ona swoją działalność(nabywa osobowość prawną) w chwili wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Jej działalność reguluje Kodeks spółek handlowych. Jej majątek jest podzielony na akcje, będące w posiadaniu akcjonariuszy, przy czym akcje mogą być notowane na giełdzie papierów wartościowych. Na rynku działają także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, spółki cywilne oraz spółki jawne.

Prowadzenie własnej działalności

Jeśli pracownik decyduje się na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, niejednokrotnie jest to swego rodzaju konieczność, wymuszona realiami rynku. Często pracodawcy zatrudniają podwykonawców albo pracowników na umowy cywilno-prawne, co oznacza, że należy wówczas w jakiś sposób zapłacić zobowiązania względem ZUS i Urzędu Skarbowego. Dlatego prowadzenie własnej działalności może część tych problemów rozwiązać, chociaż samozatrudnienie u danego pracodawcy niejednokrotnie oznacza jedynie, że zmienia się system rozliczania, ponieważ zamiast wynagrodzenia na rachunek, otrzymuje się płatność za fakturę albo rachunek. Jedną z podstawowych decyzji do podjęcia jest sposób rozliczania, bowiem już od tego zależy, w jakiej wysokości będzie naliczany i odprowadzany podatek. Często prowadzenie działalność zmusza przedsiębiorców do zlecania rozliczeń księgowych innym firmom. Sama działalność prowadzona jest często we własnym mieszkaniu, zatem odchodzi konieczność opłacania powierzchni biurowej, chociaż niejednokrotnie warto mieć adres biura wirtualnego albo korzystać z biur coworkingowych, wynajmowanych na godziny. Przy prowadzeniu sklepu internetowego czy stacjonarnego konieczne może się stać wykupienie koncesji na sprzedaż wybranych towarów, między innymi napojów alkoholowych. Przez krótki czas był także przymus zatrudnienia na kilka godzin strażaka, jednak przepis bardzo szybko wycofano.

Rodzaje umów dla pracowników

Każdy pracownik, rozpoczynający współpracę z pracodawcą, powinien zawrzeć z pracodawcą umowę, rozstrzygającą różne kwestie zawodowe. Umowa może być zawarta ustnie, chociaż z reguły obie strony wolą zawierać umowę o pracę w postaci pisemnej. Do niedawna najczęściej zawierano umowy o pracę, zaczynając od umowy na okres próbny, kolejna umowa jest na czas określony, a trzecia umowa była zawierana na czas nieokreślony. Każda z tych umów miała zapisany na sztywno okres wypowiedzenia, który był jednocześnie zawarty w Kodeksie Pracy, przy czym najkrótszy okres wypowiedzenia był ustalony na tydzień, liczony od najbliższego poniedziałku bez względu na czas złożenia wypowiedzenia. Jednak umowa o pracę oznacza także deklarację różnego rodzaju zobowiązań finansowych, ponoszonych przez pracodawcę, a ich wyliczanie należy rozpocząć od składek na ZUS. Coraz częściej pracodawcy zatrudniają pracowników na umowy cywilno-prawne. Umowa zlecenie pozwala niejednokrotnie uniknąć konieczności płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne czy społeczne, dlatego najchętniej na takie umowy zatrudnia się studentów, a w przypadku pracowników, którzy nie mają opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne w inny sposób, koszty ponoszone przez pracodawcę i tak są niższe niż przypadku etatu. Z kolei umowa o dzieło pozwala na nieopłacanie składek ZUS, a dzięki przeniesieniu praw autorskich, dodatkowo brane są pod uwagę koszty uzyskania przychodu rzędu 20 lub nawet 50 %, co dodatkowo obniża wysokość podatku.

This theme is designed by