1

2

3

4

5

 

Rozwiązanie umowy o pracę

Minęły już czasy, kiedy pracownik w jednym zakładzie pracy mógł przepracować całe życie. Społeczeństwo jest coraz bardziej mobilne i ze względu na zmiany na rynku pracy musi czasami podejmować nowe wyzwania i zmieniać pracę. Czasami tą pracę zmienić chce sam, czasami jest to wymuszone przez różne okoliczności. Zawsze trzeba się starać, by rozwiązując umowę o pracę pozostawić za sobą dobrą opinię. Nigdy nie wiemy, co się jeszcze w naszym życiu wydarzy i czy nie będziemy jeszcze mieli w przyszłości kontaktu z naszym byłym miejscem pracy. Umowę najlepiej rozwiązać za porozumieniem stron. Wtedy sytuacja jest czysta i jasna. Żadna ze stron nie wnosi pretensji i zgoda jest zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy. Umowy mogą być też rozwiązane po upływie czasu, na jaki dana umowa została zawarta. Dotyczy to oczywiście umów na czas określony. Umowę o pracę może również wypowiedzieć każda ze stron. Umowa może być też rozwiązana bez wypowiedzenia. Należy pamiętać, że obie strony muszą tak rozwiązać umowę o pracę, by wszystko było zgodne z prawem. Zawsze lepiej się porozumieć w kwestii wypowiedzenia pracy, niż później słać wzajemne skargi do Sądu Pracy. Pracownik musi też pamiętać, że wypowiedzenie przez niego pracy wiąże się ze sporymi kłopotami pracodawcy. Musi zatrudnić nowego, mniej doświadczonego pracownika a przed tym wszcząć procedurę rekrutacji. Wszystko to wiąże się ze sporymi kosztami.

Wynagrodzenie dla pracownika

Pensja pracownika powinna być ustalona w ten sposób, by uwzględniała jego wykształcenie, rodzaj wykonywanej pracy, jakość i ilość tejże pracy. Wynagrodzenie przysługuje nie tylko za pracę, ale uwzględnia również urlop wypoczynkowy, czas choroby. W przypadku choroby pracownikowi nie wypłaca się jednak całości, a jedynie osiemdziesiąt procent pensji. Trzeba powiedzieć, że są jednak grupy zawodowe (policjanci), którzy nawet za czas choroby mają płatne tak samo jak za obecność w pracy. Oczywiście podobnie jest z kobietami w ciąży albo osobami, które przechodzą chorobę zawodową. Według polskiego prawodawstwa pracownik odbiera pensję raz w miesiącu w określonym dniu ewentualne owa pensja jest mu przelewana na konto w wyznaczonym banku. Zresztą ta forma wypłacania pensji jest coraz bardziej popularna i praktycznie wszyscy pracownicy mają obowiązek takie konto posiadać. Każdy może sprawdzić, czy jego wynagrodzenie jest prawidłowo wyliczane, a pracodawca nie ma prawa potrącać z pensji żadnych kwot oprócz przypadków określonych prawnie. Do takich przypadków należy zaliczyć raty za pożyczki pieniężne udzielone przez zakład pracy, zaliczki udzielone na poczet przyszłej pensji, świadczenia alimentacyjne albo raty niespłaconych pożyczek zasądzone wyrokiem sądu. W zakładzie pracy powinien być ustalony regulamin wynagrodzeń ale tylko wtedy, kiedy zatrudnionych jest ponad dwudziestu pracowników.

Podpisanie umowy o pracę

Pracownikiem jest każda osoba zatrudniona na umowę o pracę, powołanie (urzędnik państwowy), mianowanie (nauczyciel) lub wybór (posłowie, senatorowie). Podpisując umowę o pracę zobowiązujemy się do wykonywania pracy na określonym stanowisku na rzecz pracodawcy, a otrzymujemy za to wynagrodzenie. Umowa o pracę może być zawarta jedynie w formie pisemnej i opatrzona stosownymi podpisami i pieczęciami. Na pewno w takiej umowie musi być zapisany rodzaj wykonywanej pracy, jej wymiar oraz wynagrodzenie jakie za to otrzymamy. Taka umowa powinna być zawarta z każdym pracownikiem w ciągu tygodnia, w dwóch, tak samo brzmiących, egzemplarzach. Jeden egzemplarz wędruje do pracownika i powinien być przez niego starannie przechowywany, drugi natomiast jest w aktach personalnych, które każdy legalnie zatrudniony powinien posiadać. Za prowadzenie akt personalnych odpowiedzialny jest pracodawca. Nawet w przypadku, kiedy zakład pracy przestanie funkcjonować, akta osobowe powinny trafić do archiwum państwowego, gdzie są przechowywane przez pięćdziesiąt lat. W przypadku starania się o rentę albo emeryturę dzięki aktom osobowym będziemy mieli udokumentowany czas i przebieg pracy. Każdy pracownik może być zatrudniony na początku na okres określony. Taka umowa może być zawarta dwukrotnie. Zgodnie z obowiązującym prawem za trzecim razem już automatycznie przekształca się w umowę na czas nieokreślony.

Przyjmowanie nowych pracowników

Każdy nowy pracownik zatrudniony w firmie powinien przejść pewien proces adaptacyjny, by prawidłowo funkcjonować w nowym środowisku i spełniać wyznaczone zadania. Osoby, które są za ten proces odpowiedzialne powinny przybliżyć nowemu pracownikowi zasady obowiązujące w firmie. W tym celu należy mu udostępnić wszelkie wewnętrzne regulaminy. Dodatkowo należy dokładnie wytłumaczyć, czego zarządzający oczekują, jakie efekty pracy są pożądane na danym stanowisku. Należy też przedstawić mu współpracowników i zadbać o jak najlepsze z nimi relacje. Dobrze, by na początku każdy nowoprzyjęty miał przydzielonego opiekuna, który wprowadzi go w wewnętrzne życie firmy i zapozna z podstawowymi procedurami, a także będzie czuwał przez pierwsze miesiące jego pracy. Na samym początku powinny być też przedstawione informacje na temat samej organizacji pracy, czyli godzin, w jakich się pracuje, przerw, nadgodzin, dni wolnych od pracy. W każdej umowie o pracę powinny być jasno i precyzyjnie określone zasady wynagrodzenia. Powinności i zadania pracownika jasno określa Kodeks Pracy. Pamiętać jednak należy, że każda firma ma swoje regulaminy, które obowiązują pracownika, pod warunkiem oczywiście, że są zgodne z prawem ogólnym. Już samo nawiązanie stosunku pracy określa precyzyjnie, jakie prawa i obowiązki stoją po obydwu stronach.

Predyspozycje do prowadzenia biznesu

Zaczynając pracę na swoim nie zawsze jesteśmy pewni sukcesu. Mimo najlepszych chęci i starań możemy ponieść porażkę. Dlatego na początku nie trzeba wcale rezygnować z etatu i można prowadzić działalność biznesową jako dodatkową. Wtedy mamy jednocześnie stały dochód, możemy sprawdzić czy nasza przedsięwzięcie ma w ogóle szansę powodzenia. Odpada nam też podatek dochodowy i świadczenia emerytalne. O prowadzeniu własnej firmy możemy powiadomić pracodawcę ale nie musimy. Oczywiście taka działalność nie może kolidować z działalnością pracodawcy. Byłoby to nieetyczne. Często powtarza się, że do sukcesu własnego biznesu potrzebny jest przede wszystkim odpowiedni kapitał. Tak, to prawda, że bez pieniędzy nie mamy szansy w ogóle rozpocząć działalności gospodarczej, ale do sukcesu przyczynia się przede wszystkim osobowość osoby zarządzającej. Najważniejsze są odpowiednie predyspozycje, czyli cechy charakterologiczne. Trzeba umieć ponosić ryzyko i nie wahać się przed podejmowaniem decyzji, które wcale nie muszą zakończyć się sukcesem. Niebagatelną rolę odgrywa umiejętność zarządzania finansami. Oczywiście z reguły tymi kwestiami zajmuje się księgowość, ale trudno być właścicielem, jeśli nie ma się chociaż minimum wiedzy na temat finansów. Jeśli zatrudniamy pracowników istotne są też cech przywódcze Musimy mieć określoną wizję i umieć do niej przekonać pracowników.

Jak otrzymać pracę

Rynek jest w obecnych czasach bardzo trudny. Aby dostać dobrą pracę trzeba mieć nie tylko stosowne wykształcenia, ale spełniać szereg kryteriów, dzięki który to właśnie nasze CV zostanie zauważone i skłoni przyszłego pracodawcę do skorzystania z naszej oferty. Nie możemy tylko rozesłać naszych ofert i czekać aż któryś pracodawca będzie nim zainteresowany. Musimy poszukiwać pracy aktywnie, korzystać z różnych możliwości, nie bać się pytać. Nie można się też załamywać, że nikt nie odpowiada na nasze oferty. Widocznie nasze CV i list motywacyjny nie były właściwie przygotowane. Trzeba coś zmienić poprosić znajomych, by je przeczytali i obiektywnie ocenili. Nie korzystajmy z gotowych wzorów, których pełno w internecie. Są w nich podstawowe błędy, a dodatkowo są dość sztampowe. Na każdą ofertę pracy przychodzi kilkaset odpowiedzi. Osoba odpowiedzialna za rekrutacje ma jedynie piętnaście sekund na przejrzenia podania. Musi się ono na tyle wyróżniać, by zainteresować, zaintrygować. Jeśli przebrniemy pierwszy etap i zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, wszystko będzie zależało od nas. Do takiej rozmowy trzeba się też przygotować. Zadbać o właściwy ubiór, przygotować odpowiedzi na ewentualne pytania. Trzeba też zastanowić się nad swoimi mocnymi stronami. Nie można również opowiadać rzeczy nieprawdziwych. Może się okazać, że bardzo szybko zostaniemy zweryfikowani. Jeśli mówiliśmy nieprawdę marzenia o pracy szybko się rozmyją.

Zalety prowadzenia firmy

Oprócz satysfakcji z wykonywanej pracy, prowadzenie własnej firmy ma i inne zalety. Przede wszystkim mamy pewność zatrudnienia. Dopóki będzie istnieć firma, na pewno nikt nas z niej nie wyrzuci. To przecież my jesteśmy właścicielami. To my również decydujemy o profilu działalności, dokonujemy wyborów zgodnych z własnymi oczekiwaniami i poglądami. Nie podlegamy niczyjej ocenie, ani nikt nie może nam czegokolwiek narzucić. Satysfakcja z tworzenia firmy też jest niebagatelna. Robimy rzeczy które kochamy i dlatego nawet dłuższy pobyt w pracy nie jest dla nas problemem. Widzimy sens naszych działań, bo nasza firma się rozwija, a my mamy zapewnioną przyszłość. Bardzo często na założenie firmy decydują się osoby, które mają już za sobą pewien bagaż doświadczeń. Najczęściej pracowali w korporacjach lub na etacie i w pewnym momencie rodzaj wykonywanej pracy zaczął im przeszkadzać. Doszli do punktu, kiedy zrozumieli, że nie sprawia im satysfakcji kolejny dzień, a oni po prostu trwają w rutynie, które może jest bezpieczna i wygodna, ale niczego w ich życiu nie zmienia, niczego nie ubogaca. Jeśli dojdą do takiego momentu, to najczęściej rozważają założenie własnej firmy. Doświadczenie, które nabyli, pewien kapitał finansowy i stabilizacja domowa pozwolą im podjąć strategiczną decyzję. Na pewno nie zawsze będzie łatwo, nikt tego nie zagwarantuje, ale próbować zmian trzeba zawsze, bo ty ubogaca nasze życie.

Prowadzenie własnej działalności

Na pewno wielu z nas zastanawia się nad tym , czy lepiej pracować na etacie, czy korzystniej jest otworzyć własną działalność gospodarczą. Dogłębna analiza problemu wskazuje, że obydwie opcje mają zarówno wady jak i zalety. W czasie kryzysu, kiedy tak trudno o dobrą i satysfakcjonującą pracę na pewno pokusa, by wreszcie być niezależnym i pracować na własnych warunkach jest dość duża. Trzeba jednak wziąć pod uwagę wszystkie uwarunkowania i decyzję podejmować świadomie, a nie kierując się jedynie emocjami i wyobrażeniami, które czasami bywają fałszywe. Założenie własnej firmy to bardzo duże wyzwanie. Trzeba być gotowym na różnego typu wyrzeczenia i mieć świadomość, że praca na pewno w początkowym okresie będzie całym naszym życiem. Jeśli chcemy odnieść sukces, musimy naprawdę dużo poświęcić, chociaż zalety są też poważne. Przede wszystkim będziemy zadowoleni, że udało nam się zrealizować postawiony sobie na początku drogi cel. Na pewno poprawi się też nasza sytuacja finansowa. Oczywiście na początku będziemy głównie pieniądze inwestować, ale na pewno przyjdzie czas, kiedy dostrzeżemy, że nasza sytuacja finansowa się poprawia. Oczywiście nie należy wtedy wpadać w euforię i wydawać pieniądze na prawo i lewo, ale na pewno będziemy mogli sobie pozwolić na więcej i powoli będziemy mogli zapewnić stabilność finansową naszej rodzinie.

Młodzi adepci biznesu

Wielu młodych ludzi, którzy myślą o swojej przyszłości, zastanawiają się nad założeniem własnego biznesu, małego przedsiębiorstwa. Wydaje im się, że droga do osiągnięcia sukcesu jest prosta i łatwa, a na jej końcu czeka życie w komforcie i spokoju. Wizja, owszem, bardzo ciekawa, ale mająca niewiele wspólnego z rzeczywistością. Trzeba bowiem naprawdę bardzo dużo pracy, by osiągnąć sukces w biznesie, a i łut szczęścia czasami jest nieodzowny. Spójrzmy bowiem na statystyki. Okazuje się, że około połowa firm, które rozpoczynają swoją działalność w konkretnym roku, po kilku miesiącach zostaje tylko we wspomnieniach właścicieli. Tak, trzeba realnie patrzeć i wiedzieć, że założenie własnej firmy nie zawsze kończy się sukcesem. Oczywiście nie oznacza to, że powinniśmy rezygnować ze swoich marzeń i już na wstępie się poddawać. Mądrzy ludzie już dawno stwierdzili, że nawet klęska przedsięwzięcia jest nauką, jeśli rzeczywiście chcemy się czegoś nauczyć. Czasami porażka jest niezależna od nas. Nawet najlepszy pomysł może okazać się niewystarczający, jeśli zawiodą inne czynniki. Czasami nieodpowiedni czas, wielokrotnie nieuczciwi wspólnicy lub kontrahenci. Przyczyna może tkwić też w nas samych. Jeśli jednak z porażki wyciągniemy właściwe wnioski, jeśli po drodze czegoś się nauczymy, klęskę możemy przekuć w sukces.

Pomysł i realizacja

Firmy prywatne zakładają dwie kategorie osób. Pierwsza, to osoby bardzo młode, które jeszcze na etapie szkoły średniej albo studiów planowały działania, które miały ich zaprowadzić do własnej firmy. Druga kategoria to osoby, które doświadczyły już pracy na etacie albo w korporacji, mają określone przemyślenia, pewien kapitał i zamierzają zacząć działalność na własny rachunek. W pierwszym etapie najważniejszą sprawą jest dobry pomysł. To on decyduje o powodzeniu albo klęsce przedsięwzięcia. Nie zawsze musi być oryginalny. Możemy skorzystać z tzw. franczyzny, czyli wykupić licencję na prowadzenie określonej firmy, która już działa i odniosła sukces. Drugą ważną sprawą jest zdobycie kapitału. Najlepiej jest oczywiście posiadać własny kapitał, Jednak są to przypadki jednostkowe. Najczęściej pieniądze pożyczamy od najbliższej rodziny, sprzedajemy własne mieszkanie lub inne dobra, albo staramy się o kredyt z banku. Doskonałym sposobem jest też uzyskanie pomocy unijnej. Strumień tej pomocy płynie do nas dość obficie, więc trzeba umieć z tego skorzystać. Potem zajmiemy się sprawami formalnymi, czyli zarejestrowaniem firmy, wynajęciem lokalu, zatrudnieniem pracowników. Już w pierwszym roku przekonamy się, czy nasze przedsięwzięcie ma szansę na rozwój. Miejmy nadzieję, że tak. Jeśli jednak poniesiemy klęskę to i tak zdobędziemy potrzebne doświadczenie. W ostateczności będziemy wygranymi.

This theme is designed by